Indbygningsvejledning

Du kan downloade vores indbygningsvejledning som PDF her.

Sådan lægges Hydrotec render

 • Renderne omstøbes med jordfugtig beton (Se punkt 9).
 • Renderne lægges altid fra udløbsstudsen eller fra sandfanget og mod vandets flyderetning.
 • Lodret udløb fra renden: . Alle MINI GALA, TOP- og MAXI render har en rende med afløb og insitumuffe i rendebunden.
 • Sæt hvert rendeelement lodret ned i falsen på det foregående, så betonen ikke trænger ind i samlingerne.
 • Lægges en rendestreng sådan at vandet fra en elementsamling kan løbe i to retninger, skal de to modstående false skæres bort med en vinkelsliber eller skal der anvendes to endevægge (billede 1). Gøres dette ikke vil der komme en afstand mellem ristene.
 • Hvis endevæggene limes fast til renden med en alm. bygningssilikone inden renden sættes på plads, vil det gøre slutmontagen af afløbsrør eller belægning meget nemmere.
 • Sætning af den tilstødende belægning må påregnes. Vi anbefaler en konstant overhøjde på min. 5 mm af belægningen i forhold til overkant af risten, derved garanteres en funktionel og stabil afvanding.
 • Ønskes et 100% tæt afvandingssystem, kan rendesamlingerne efterfuges med et alm. fugemateriale til beton.
 • Indbygningseksempler vises på de næste sider i rendebrochuren.
 • Ved yderlige spørgsmål/tvivl, kontakt DUCO.

Indbygningsvejledninger

Se vores visuelle vejledninger nedenfor.

MINI GALA – Klasse A15/B125

HYDROline – Klasse F900

TOP / MAXI – Klasse A 15 – C 250

MAXI 100 / 150 / 200 / 300 – Klasse D400 / E600 / F900

MAXI 100 / 150 / 200 / 300 – Klasse C250 / D400 / E600 / F900

HYDROblock 100 / 200 – Klasse F 900

Retningslinjer for afvandingsrender

 • Indbygningsmetoden af afvandingsrender skal indrettes efter trafikbelastningen samt den belægning
  der lægges indtil renden (beton, asfalt, belægningssten).
 • Indbygningsmetoderne inddeles ifølge DIN 19580 efter belastningsklasserne A15-F900. Fra belastningsklasse
  C250 skal alle riste være fastlåste pga. trafiksikkerheden.
 • Fundamentet under renderne skal svare til trafikbelastningen omkring renden. Specielle lokale krav
  skal afstemmes med planlæggeren.
 • Horisontale kræfter fra trafikken skal kunne optages ved et tilpas bredt betonfundament. Presset fra
  termiske forhold skal kunne optages i dilatationsfugerne. Ved ekstreme vandrette kræfter på tværs
  af renden som ved ramper, jernbaneoverskæringer, indkørsler til industriområder eller på motorveje
  skal renden sikres op ad hele siden med en armeret kørebanebeton.
 • Lægges der belægningssten helt indtil renden skal de første 2 rækker sten være understøttet med en
  betonmørtel der forbinder belægningsstenene med betonfundamentet under renden.
 • Ved indstøbning af render i større betonflader skal der etableres dilatationsfuger, dels parallelt med
  renden í en afstand af 1,5-2,0 m og vinkelret på renden du for en elementsamling pr. max. 8-10 m.